Zoznam právnych foriem firmy

Názov právnej formy
Akciová spoločnosť
Banka - a. s.
Banka-štátny peňažný ústav
Cirkevná organizácia
Doplnková dôchodková poisťovňa
Družstevný podnik
Družstevný podnik poľ.
Družstvo
Družstvo bytové
Družstvo iné
Družstvo spotrebné
Družstvo výrobné
Európska spoločnosť
Európske družstvo
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Fakulta vysokej školy
Fondy
Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému
Iná organizácia verejnej správy
Iné prac.vysokej školy
Jed.zboru ochrany žel.
Jedn.štát.žel.tech.inš.
Jednot.žel.správ.úradu
Komanditná spoločnosť
Komoditná burza
Komora (s výnimkou profesných komôr)
Krajský úrad
Medzinárodné organizácie a združenia
Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti
Nadácia
Národná banka Slovenska
Neinvestičný fond
Nešpecifikovaná právna forma
Nezisková organizácia
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Obecný podnik
Obl.org.jednotka ČSD
Oblast. závod poisťovne
Odštepný závod v OR
Org.jedn.pol.strany,hn.
Org.jednotka združenia
Org.zložka prísp.org.
Pobočka sporiteľne
Pobočka štát.peňaž.úst.
Podnik alebo hosp.zar.
Podnik alebo hosp.zar.
Podnik so zahr.maj.úč.
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
Poisťovací spolok
Poisťovna - a. s.
Poisťovňa - š. p.
Politická strana, politické hnutie
Poľnohospodár.družstvo
Príspevková organizácia
PZO
Rozpočtová organizácia
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Samost. prevádzkareň OÚ
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
Sociálna a zdravotné poisťovne
Spol. kom. na akcie
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
Spoločná záuj.org.druž.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločný podnik
Spoločný podnik
Sporiteľna
Stavovská organizácia - profesná komora
Stredná škola
Svojpomoc.poľn.družstvo
Špec.org.jednotka ČSD
Štát.hosp.org.riad.okr.
Štátny podnik
Účelová org. jedn. ČSD
Účelová zahr.-obch.org.
Verejná obchodná spoločnosť
Verejnoprávna inštitúcia
Vysoká škola
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra
Základná škola
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
Zastupiteľské orgány iných štátov
Zatiaľ neurčené
Záujmová org.družstiev
Záujmové združenie
Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti
Záujmové združenie právnických osôb
Združ.medzinár.obchodu
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Železnice SR

Vyhľadať firmu

 

Naposledy zobrazené firmy